Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Lone Fatum

Lone Fatum

født 26. november 1941 i København

teolog, fhv. universitetslektor

Lone Fatum blev cand. theol. i 1968. Som stipendiat var hun på studieophold i England (Cambridge) og i USA (Harvard). Efter en periode som præst i Slagelse (1976-1981), hvor hun samtidig var ekstern lektor, blev hun i 1981 lektor i Ny Testamente ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Hun har været medlem af fakultetsråd og studienævn, formand for det nytestamentlige undervisnings- og eksamensudvalg, medlem af Konsistoriums ligestillingsudvalg samt af flere kollegiebestyrelser og stipendieudvalg. Hun har undervist og været studieleder på Folkeuniversitetet, afholdt kurser på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV). I forbindelse med et inspirerende samarbejde med norske og svenske kolleger om nytestamentlig køns- og kvindeforskning har hun været gæstelærer i Oslo, Lund og Uppsala. Også i Hamburg og Greifswald (før murens fald) har hun gæsteundervist. Særlig mindeværdigt er et gæstelærerophold i Reykjavik og kursusdage med kvindelige præster på Færøerne. At være med til at tilrettelægge det teologiske studium ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, og at undervise i Nuuk i flere perioder i løbet af årene 1997-2002, var et privilegium.

Da Lone Fatum valgte at gå på pension i 2008, var det ikke mere attraktivt for hende at være universitetsansat. Universitetsloven af 2003 afskaffede det akademiske demokrati og introducerede en firmaform, baseret på en kasse- og fakturatænkning, som har kompromitteret idealet om den frie forskning og kappet forbindelsen mellem forskning og undervisning. I dag finder hun ikke kun teologi, men hele humaniora så forarmet af flere års beskæringer og politisk vanrøgt, at det er til at græde over.

Anderledes opløftende var den demokratiske fornyelse fra slutningen af 60'erne, og den såkaldte litterære vending slog også igennem på teologi i løbet af 70'erne og 80'erne. Sammen med inspiration fra socialvidenskaberne blev det en kolossal inspiration for en nytestamentlig forskning, som udviklede nye kritiske metoder og en nykritisk interesse for køn og kønssymbolik i tekster og traditioner og i forskningshistorien. Siden 70'erne har kvindeandelen blandt teologistuderende været støt stigende, og den første kvindegruppe blev nedsat. Kvindelige lærere var der endnu så få af, at de var til at overse, og det blev de. Men det lykkedes at programsætte kvinde- og kønsforskning som et forsknings- og undervisningsområde, og Lone Fatum gav med bogen Kvindeteologi. Arven fra Eva (1992) et bud på, hvad kønsreflekteret eksegese af nytestamentlige tekster kunne være.

Var den hjemlige teologiske interesse for køns- og kvindeforskning begrænset, var det så meget mere givende at deltage i tværfaglige projekter og i internationale konferencer og seminarer. Lone Fatum medvirkede ved de mange års feminologikurserne på Folkeuniversitetet og bidrog til både Kvindestudier og Forum for Kvindeforskning (red. Nynne Koch). Hun var medstifter af European Society of Women for Theological Research (ESWTR) i 1986 og international sekretær de første år. Hun var medarrangør og bidragyder til flere internationale seminarer og konferencer om køns- og socialhistoriske emner, herunder et flerårigt og tværfagligt konferenceforløb om Women in the Early Christian Tradition sponsoreret af The European Science Foundation. Hun har bidraget til Gads Bibel Leksikon og andre opslagsværker, og hun har anmeldt bøger i flere dagblade, bl.a. i Politiken (1987-1995).

Narrative og retoriske læsninger kombineret med kønshermeneutik, funderet på indsigter fra social- og kulturantropologi, har præget Lone Fatums eksegetiske tilgang til såvel nytestamentlige skrifter som ikke-kanoniske apokryfe skrifter. Hun har med sit arbejde med Paulus' breve bidraget til den såkaldt nye Paulus-forskning, som fokuserer på Paulus som jøde og ikke kristen, og i sine narrative læsninger af evangelietekster har hun fokuseret på Jesus og alle de øvrige aktører, Judas, Peter, Maria Magdalene, som fortolkningsfigurer i fire forskellige iscenesættelser, henvendt til de fire evangelieforfatteres vidt forskellige adressater. Hendes artikler er udgivet i danske og internationale tidsskrifter og antologier, nogle er oversat til svensk, islandsk og italiensk. I de senere år har Paulusstudier og eksegetiske analyser af prædikentekster fyldt mest. Lone Fatum har igennem femten år af og til været gæsteprædikant i Domkirken i København, men påtager sig ikke mere præsteopgaver. Men i forlængelser af et kursus på FUV i 2017 dannede hun en arbejdsgruppe med fem præster med det formål at udarbejde et forslag til en alternativ anden tekstrække med færre tekster og med mulighed for også at prædike over Paulustekster. Et færdigt forslag forventes at foreligge til næste år og vil senere blive præsenteret og diskuteret i bogform. På Forlaget Vandkunsten har hun netop udgivet bogen, Antikke breve. Paulus læst på baggrund af Platon, Cicero og Seneca. Det er retoriske læsninger, som tilsammen giver et indtryk af antikkens livs- og tankeverden. Et formål med bogen er at sætte Paulus fri af hans kirkeligt definerede rolle som kristen, især lutheraner, ved at placere ham i den antikke kontekst, hvor han har sine forudsætninger som hellenistisk diasporajøde, præget af stoisk filosofi og socialmoral

Antikke breve. Paulus læst på baggrund af Platon, Cicero og Seneca